21.12.2012
Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 97/2008 i 104/2009 – dr. zakon), GROMNET DOO, Jove Kursule 12, MBR 20109599 Šabac. dana 21.12.2012. godine je doneo niz dokumenata koj treba da isprate ovu zakonsku regulativu.

21.12.2012
U sklopu ovoga svim korisnicima stavljamo na raspolaganje PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI.

21.12.2012
Molim sve naše korisnike da uvaže ove izmene koje podrazumeva zakonska regulativa.

21.12.2012
GROMNET DOO u dosadašnjem radu pri registraciji i daljoj administrativnoj obradi korisnika svojih usluga, misli se na fizička lica, nije uzimao, zapisivao i zavodio JMBG (jedinstveni matični broj građanina) u karticu korisnika, sa ostalim ličnim podacima, stoga molim sve naše korisnike da se informišu o zakonskoj regulativi i da nam dostave JMBG prilikom prve sledeće administrativne obrade ili na neki drugi način.

21.12.2012
Takođe molim sve klijente da se prilikom pristupa svim Internet servisima pridržavaju zakonskih regulativa, pod ličnom odgovornošću. Gromnet je dužan da u slučaju narušavanja istih od strane klijenata a po zahtevu nadležnog državnog organa istima dostavi podatke o klijentu sa čije je adrese došlo do inkriminisanog saobraćaja.

21.12.2013

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti pokrenuo je postupak nadzora nad sprovođenjem i izvršavanjem Zakona o zaštiti podataka o ličnosti od strane operatora javnih komunikacionih mreža i usluga.

21.12.2013
Molim sve naše korisnike koji do sada nisu kompletirali sve svoje podatke da ih u što kraćem roku dostave GROMNET-u.

Close Menu